ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด 2560  (อ่าน 71 ครั้ง)

sheetchula60 ออฟไลน์

  • กัสจัง
  • *
  • กระทู้: 37
+++แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน  ใหม่ล่าสุด 2560
+++หนังสือเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน  อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
+++คู่มือเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน  ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++


++แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ  กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
3 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
4 สรุปพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7 ถาม - ตอบ  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
10 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ

[/img]

++แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 หลักการประชาสัมพันธ์
3 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
7 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการเผยแพร่
10 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 หลักการสำรวจและทำแผนที่
3 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
4 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
5 ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
6 ถาม - ตอบ เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
7 การประมาณราคาก่อสร้าง
8 การบริหารงานก่อสร้าง
9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
10 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
4 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
5ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
6 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 ระบบการสื่อสารข้อมูล
9 พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
3 หลักการบัญชีเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5 สรุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
8 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่ม
4 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
7 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
8 ถาม - ตอบ งานงบประมาณการเงินและบัญชี
9 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
3 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
4 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
5 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
6 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
7 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
8 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 สรุประเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11  สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ++แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
4 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
7 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่ม
8 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
12 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษสนใจ ++แนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด 2560   ติดต่อที่
โทร  :  085-4944238    (สุดสาคร)
Line ID  : sudsak14  :  http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

**แนวข้อสอบ มี 4  เเบบ**
(1).ไฟล์  (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ ++แนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุด 2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***